Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
252/TB-SGDĐT 22/03/2023 Thông báo Thông báo khởi công công trình xây dựng Trường THCS-THPT Phạm Kiệt
251/TB-SGDĐT 22/03/2023 Thông báo Thông báo khởi công công trình Trường THPT Ba Tơ
405/QĐ-SGDĐT 21/03/2023 Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. PL Công khai thuc hiện dự toán năm 2022
293/QĐ-SGDĐT 09/02/2023 Quyết định Công khai dự toán chi vốn đầu tư công (Đợt 1) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Sở Giáo dục và đào tạo. Phuluc cong khaikinhphidau tưcông CTMTQG năm 2023
288/QĐ-SGD 07/02/2023 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Sở GDĐT
91/TTr-SGDĐT 06/02/2023 Tờ trình Tơ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
85/TB-SGDĐT 03/02/2023 Thông báo Thông báo về việc giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
198/QĐ-SGDĐT 12/01/2023 Quyết định Công bố công khai phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Quyết định công khai phân bổ du toán kinh phí CTMT năm 2023 Phulucphanbokinhphidau tưcông năm 2023-SGD
185/QĐ-SGDĐT 09/01/2023 Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi Quyết định công khai dự toán 2023 Phụ lục công khai dự toán 2023
2047/SGDĐT-KHTC 09/11/2022 Công văn

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự dự thảo NQ

Tổng hợp văn bản đính kèm

1031/TB-SGDĐT 09/11/2022 Thông báo

Thông báo về việc giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự dự thảo NQ

3670/QĐ-SGDĐT 25/10/2022 Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1803/SGDĐT-KHTC 11/10/2022 Công văn Công văn hướng dẫn thực hiện thu, chi dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học năm học 2022-2023
1530/QĐ-SGDĐT 03/10/2022 Quyết định Công bố công khai dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
886/TB-SGDĐT 15/09/2022 Thông báo Thông báo về việc giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
858/TB-SGDĐT 09/09/2022 Thông báo Giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1575/SGDĐT-KHTC 08/09/2022 Công văn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2022-2023
1392/QĐ-SGDĐT 19/08/2022 Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc
746/TB-SGDĐT 21/07/2022 Thông báo Lựa chọn Tổ chức thẩm định giá
1045/SGDĐT-KHTC 17/06/2022 Công văn Hướng dẫn công tác thu, chi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi, xét tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
804/SGDĐT-KHTC 13/05/2022 Công văn Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
493/TB-SGDĐT 04/05/2022 Thông báo Thông báo lựa chọn Tổ chức thẩm giá giá
533/SGDĐT-KHTC 04/04/2022 Công văn Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
413/SGDĐT-KHTC 16/03/2022 Công văn Phê duyệt Phương án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2026
Trang 1 / 3123»