Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
03/2019/TT-BGDĐT 18/03/2019 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư Thông tư  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thông tư số: 47, 50, 51, 52 năm 2020 của BGDĐT liên quan đến Giáo dục mầm non Thông tư Thông tư số: 47/2020/TT-BGDĐT, 50/2020/TT-BGDĐT, 51/2020/TT-BGDĐT, 52/2020/TT-BGDĐT và văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT liên quan đến Giáo dục mầm non