Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
91/TTr-SGDĐT 06/02/2023 Tờ trình Tơ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
867/TTr-SGDDT 23/09/2021 Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
839/TTr-SGDDT 14/09/2021 Tờ trình Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi